Na našich stránkach používame k poskytovaniu služieb, personalizácii a spravovaniu obsahu súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Súhlasím

ŠTATÚT SÚŤAŽE

 

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky „Májová súťaž s KARI TRAA“ (ďalej aj ako „súťaž“) na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže https://www.facebook.com/forgirlsbygirlssk/ Michala Uhnáka (ďalej len „štatút“).

 

 

 1. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

 

Meno a priezvisko/ Obchodné meno:

Michal Uhnák/

Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania:

Tatranská Lomnica 131

Vysoké Tatry, 059 60

IČO:

43 833 276

Zapísaný v registri:

v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov

Číslo zápisu v registri:

oddiel Sro, vložka 34149/P

IČ DPH:

SK1078718685

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

 

 

 

 

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

 

 1. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.

 

 1. Predmetom súťaže je napísať do komentára pod príspevok na facebookovej stránke For Girls By Girls https://www.facebook.com/forgirlsbygirlssk/ odpoveď na „Označ svoju kamošku do komentára a napíš, prečo by si pre ňu chcela vyhrať tričko.

 

 

 

III. LEHOTA SÚŤAŽE

 

 1. Súťaž trvá odo dňa 9.5.2019 od 16:00 hod. do 23.5.2019 do 23:59 hod.. Najneskôr do dňa 23. 5. 2019 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

 

 

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

 

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

 

 1. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

 1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. Štatútu odpovie do komentára pod fotkou na facebookovej stránke For Girls By Girls https://www.facebook.com/forgirlsbygirlssk/ na výzvu „Označ svoju kamošku do komentára a napíš, prečo by si pre ňu chcela vyhrať tričko.”

 

 

 1. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže. Cenou sa rozumejú dve tričká Kari Traa.

 

 1. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

 

 1. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.

 

 1. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

 

 1. Každý súťažiaci zapojením sa do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Michal Uhnák voči nemu nemá žiadne záväzky.

 

 

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

 

 1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu:

 

-          Dve tričká Kari Traa Vilde, vo farbe Dove v hodnote 45€

 

 1. Hodnota hlavnej ceny je max. 90 € (slovom: deväťdesiat eur).

 

 

 1. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení  peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

 

 

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

 

 1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 30.5.2019.

 

 1. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

 

 1. Vyžrebovaný bude jeden výherca ceny.

 

 1. Vyžrebovaný bude aj jeden náhradník pre prípad, že vyžrebovaný výherca nesplní ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.

 

 1. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný prostredníctvom facebookovej komunikácie, telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom alebo prostredníctvom kuriérskej spoločnosťou výhercovi na adresu.

 

 1. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

 

 1. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
 2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
 5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

 

V Tatranskej Lomnici dňa 9. 5. 2019

 

 

Vyhlasovateľ súťaže:

 

 

 

Michal Uhnák, so sídlom Tatranská Lomnica 131, 059 60 Vysoké Tatry